Narzędzia do obróbki stali

Welcome to Stalmix's website - a leader in the production of printing cylinders since 2001.Our history dates back to 1994 when we commenced our operations. Since then, we have been continuously refining our skills to deliver printing cylinders of the highest quality, meeting the expectations of even the most discerning clients. Currently, besides working with companies in Poland, we also collaborate with firms from Austria and Germany.Partnering with us guarantees three key elements that form the foundation of our success:

 • High Quality: Quality is our priority. Therefore, we employ state-of-the-art technologies and production processes to provide our clients with cylinders of excellent parameters. We pay attention to the smallest detail to ensure our products are not only precise but also durable and long-lasting.

 • Competitive Prices: We believe that quality doesn't have to come with high costs. Our company focuses on competitive prices to offer our clients the best value for money.

 • Timely Deliveries: We understand the importance of timely product delivery for the success of your projects. Our flexibility and professionalism in managing production and logistics enable us to meet promised deadlines, ensuring you can always rely on our products.

Timely delivery is a priority for us. Thanks to our in-house transportation, we have full control over logistics, enabling us to deliver cylinders according to agreed timelines. Our flexibility allows us to tailor our services to individual client needs, regardless of their order size or specifications. We handle deliveries with our own transport within Poland, and for international shipments, we rely on the services of trusted freight forwarders.We believe that collaboration goes beyond a business relationship; it is about building long-term partnerships based on mutual trust and success. Our passionate and professional team is ready to meet any challenge, and we eagerly await the opportunity to collaborate and bring your unique projects to life.

Cylinder

Production

Cylinder

Specification of cylinders

 • precision of product manufacture +/- 0.02mm

 • general roughness Ra<1.0

 • maximum length: 2500mm

 • maximum diameter of the cylinder: 300mm

 • high-quality bearing bushes (production of FŁT Kraśnik)

 • dynamic balancing on a yearly certified CIMAT balancing machine

 • materials used for production have metallurgical certificates and safety signs "B"

 • conventional lathes - max dimensions of elements: 700x3000mm

 • tool milling machine FNC-25

 • universal milling machine FWA-41

 • slotting machine

 • CIMAT dynamic balancer

Narzędzia do obróbki stali
Narzędzia do obróbki stali
 • transport - vehicles with a capacity of up to 3 tons and up to 7.5 tons

 • band saw - cutting up to 400 mm

 • 10t crane

 • belt sander

 • surface grinder with a magnectic table

 • guillotine 3x2000mm

 • 2 MIG welding machines 500A

Gallery

Grupa Stalmix sp. z o.o. sp.k.
ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-276-14-66
kom. +48 601 333 833
tel. +48 32 736 25 25
Email : grupa@stalmix.pl

Contact

Grupa Stalmix sp. z o.o. sp.k.
ul. Gabriela Narutowicza 15
41-503 Chorzów
NIP 627-276-14-66
KRS : 0000776111
Regon : 382786102
kom. +48 601 333 833
tel. +48 32 736 25 25
e-mail : grupa@stalmix.pl

Grupa Stalmix sp. z o.o. sp.k.
ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-276-14-66
kom. +48 601 333 833
tel. +48 32 736 25 25
Email : grupa@stalmix.pl

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w PP Stalmix Piotr Neukirch
Miejscowość: Chorzów dnia: 21/05/2018
Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:
Firmy: PP Stalmix Piotr Neukirch
Kod: 41-503 Chorzów
Ulica: Gabriela Narutowicza 15
Telefon: +48 32 736 25 25
E-mail: stalmix@stalmix.com.pl
Informuję, iż:
a) Administratorem Danych Osobowych w firmie: PP Stalmix Piotr Neukirch
jest Pan/Pani: Piotr Neukirch
telefon kontaktowy: +48 601 333 833
e-mail kontaktowy: stalmix@stalmix.com.pl
miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy w Chorzowie;
b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
* niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem
umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
* wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
* wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
* realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy PP Stalmix Piotr Neukirch, a w szczególności:
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
c) Pani/Pana dane zostały pozyskane:
* w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;

* ze źródeł publicznie dostępnych;*
i obejmują:
* imię i nazwisko;*
* nazwę firmy;*
* PESEL*
* dane teleadresowe;*
* informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
* upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy PP Stalmix Piotr Neukirch
* podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną PP Stalmix Piotr Neukirch
* instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa; Pani/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie
zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w
punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;
Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z
Pani/Pana strony.

Grupa Stalmix sp. z o.o. sp.k.
ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-276-14-66
kom. +48 601 333 833
tel. +48 32 736 25 25
Email : grupa@stalmix.pl